وب سایت حسینیه ۷۲ تن روستای رزجرد به عنوان یکی از زیر مجموعه های «ززی یرد» راه اندازی شد. وب سایت یاد شده در این آدرس قابل دسترسی است. http://www.72.zeziyard.com این وب سایت که به طور مستقل کار خواهد کرد به مسئولین حسینیه واگذار شده که امید است با بروز نگهداشتن آن، در خصوص فعالیت…نمایش مطلب