پنجمین جلسه کارگروه «تدوین سند توسعه ی روستایی» رزجرد از ساعت ۹ تا ۱۶ در روز پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه با بررسی ظرفیت های بالقوه روستا جهت توسعه ی آنها در روستای رزجرد تشکیل شد.

این جلسه با حضور آقایان دکتر افتخاری و پورطاهری، اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران و آقای دکتر فیروزنیا، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور تهران، آقای علیخانی، بخشدار مرکزی، مسئولین و کارشناسانی از استانداری، اعضای شورای اسلامی، دهیار، جمعی از اهالی روستای رزجرد و آقای دکتر افشار مقدم، در محل تالار وصال برگزار شد.

در این جلسه که ابتدا اساتید محترم دانشگاه، به تبیین سیاست ها و راهکاری طرح توسعه سند روستایی پرداختند، ظرفیت های بالقوه روستا به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در پایان ظرفیت گردشگری روستا در اولویت قرار گرفت.

در پایان حضار از منطقه های «مؤمن دره» و «سرچیک» به عنوان دو منطقه ی پیشنهادی برای ایجاد منطقه ی گردشگری بازدید کردند.