وب سایت حسینیه ۷۲ تن روستای رزجرد به عنوان یکی از زیر مجموعه های «ززی یرد» راه اندازی شد.

وب سایت یاد شده در این آدرس قابل دسترسی است.

http://www.72.zeziyard.com

این وب سایت که به طور مستقل کار خواهد کرد به مسئولین حسینیه واگذار شده که امید است با بروز نگهداشتن آن، در خصوص فعالیت های آن مکان، اطلاع رسانی کامل و به موقع انجام شود.

البته مسئولیت انتشار محتوی آن، به عهده ی مسئولین حسینیه می باشد.