ارسال عکس ها توسط: رجبعلی خوئینی و مهدی خوئینی (رضا نوروز)

صعود به قله یخبند - ۱7

صعود به قله یخبند – ۱۷

صعود به قله یخبند - 26

صعود به قله یخبند – ۲۶

صعود به قله یخبند - 25

صعود به قله یخبند – ۲۵

صعود به قله یخبند - 24

صعود به قله یخبند – ۲۴

صعود به قله یخبند - 23

صعود به قله یخبند – ۲۳

صعود به قله یخبند - 22

صعود به قله یخبند – ۲۲

صعود به قله یخبند - 21

صعود به قله یخبند – ۲۱

صعود به قله یخبند - 20

صعود به قله یخبند – ۲۰

صعود به قله یخبند - 19

صعود به قله یخبند – ۱۹

صعود به قله یخبند - ۱8

صعود به قله یخبند – ۱۸