واحد نیروی انسانی پایگاه شهید محرمعلی زینعلی از بین جوانان واجد شرایط عضو می پذیرد