شاید به جرأت بتوان گفت هر ززی یردی با شنیدن کلمات «عکس» و «فیلم» نام او در ذهنش خطور می کند.

علی نقی اکبرشاهی در حال تصویربرداری

علی نقی اکبرشاهی در حال تصویربرداری

در بیشتر مواقع که او را می بینی خنده بر لب و دوربین در دست دارد. از هر قشری، کودک، جوان و پیر، تحصیل کرده و بی سواد، با او ارتباط صمیمی دارند.

صحنه ها و لحظه هایی از روستا در قاب دوربین او ثبت و ماندگار شده است که آیندگان ارزش آن ها را بیشتر درک خواهند کرد. به امید روزی که گوشه ای از هنر و زحمت ایشان را در نمایشگاهی در روستا ببینیم.

جهت پاس داشت زحماتش در انتها تعدادی از صحنه های ماندگار روستا از نگاه دوربینش را تقدیم شما می کنیم.

در انتظار نوبت آبیاری

در انتظار نوبت آبیاری