بر اساس مبنع غیر رسمی و پس از شمارش آرای به صندوق انداخته شده در روستا و از بین ۱۵ کاندیدای چهارمین دوره انتخابات شهر و روستا افراد زیر انتخاب شدند:

 1. محمود اکبرشاهی (سلمان)
 2. اسداله اکبرشاهی (جمشید)
 3. سید کمال موسوی نجفی (سید جمال)
 4. تورج خوئینی
 5. بهمن اکبرشاهی (حجت اله)

نتایج نهایی پس از تأیید مراجع ذی صلاح با ذکر جزئیات اعلام خواهد شد.

ضمن تبریک به منتخبین اهالی رزجرد، امیدورایم با درایت و کارآمدی منتخبین، شاهد تحول چشمگیری در  آبادانی روستا باشیم.

اسامی کاندیداهای این دوره به شرح زیر بود:

 1. ابراهیم اکبرشاهی (قاسم آقا علی)
 2. اسداله اکبرشاهی (جمشید)
 3. بهمن اکبرشاهی (حجت اله نصرت)
 4. حسن اکبرشاهی (محمود سلمان)
 5. رضا اکبرشاهی (مالک)
 6. عمران اکبرشاهی (شعبان غلام)
 7. محمود اکبرشاهی (سلمان)
 8. حسین امیراحمدی (یحیی)
 9. وحید بخشی (افراسیاب)
 10. سید علی اکبر حسینی (سید رضا سید رجب)
 11. علی خوئینی (رضا نوروز)
 12. تورج خوئینی
 13. رجبعلی خوئینی (علیجان)
 14. مرتضی عبدالهی (رمضان راننده)
 15. سید کمال موسوی نجفی (سید علی)
 16. سید مسعود موسوی نجفی (سید حسن)