#ورزشی

به اطلاع اهالی به ویژه ورزشکاران و ورزش دوستان عزیز می رساند،
آقایان :
علی نقی اکبرشاهی (یحیی)
جعفر خوئینی
سیف اله نجاری
مجید بخشی (تراب)
رمضان خوئینی
مهدی اکبرشاهی (حمزه)
سیف اله اکبرشاهی (دهیار)
ابوالفضل اکبرشاهی (حسن)
به عنوان اعضای شورای ورزشی روستای #رزجرد انتخاب شدند.

ضمن تبریک و قدردانی از این عزیزان به خاطر قبول مسئولیت، امیدواریم در خدمتگزاری به پیشرفت همه جانبه ورزش روستا، موفق باشند.

با تشکر
#شورای اسلامی #رزجرد

🆑 @Zeziyard