شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار         مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد؟

تیم ماندگار تمام دوران فوتبال رزجرد

تیم ماندگار تمام دوران فوتبال رزجرد

به جرأت می توان گفت بهترین تیم فوتبال و شاید بهترین تیم رزجرد در تمام دوران ورزشی، این تیم بود.

تعصب به جا، غیرت، رفاقت، جسارت، تجربه، جوانی، موفقیت، همه در این تیم جمع بود.

زمین چمن نداشتند، امکانات آن ها یه زمین خاکی غیر مسطح بود و همین یک دست لباس ورزشی که بر تن داشتند.

در آن سالها، شور فوتبال آن چنان که در ساق پای تک تک بازیکنان و فریادهای مرحوم اصغر اکبرشاهی موج می زد، در زندگی اهالی اهل ورزش روستا نیز نمایان بود.

یاد و خاطره مسافران دیار باقی، شهید محرمعلی زینلی و مرحوم اصغر اکبرشاهی، گرامی باد.

ایستاده از راست: مرحوم اصغر اکبرشاهی (حسینعلی)، شهید محرمعلی زینلی، حمزه علی زینلی، حسین شمیرانی، سید حسین موسوی نجفی، ابراهیم امیراحمدی، علی نقی اکبرشاهی

نشسته از راست: بهروز درگی، احمد شمیرانی، رضا جعفری، نریمان گالش آقایی، اباصلت صادقی، حسینعلی عبدالحسینی