دیروز ۸ مرداد ۱۳۹۵، عده ای از اهالی (که اکثراً از جوانان روستا بودند) به همراه دهیار محترم روستا، پس از اطلاع از آتش سوزی در مراتع و زمین های کشاورزی تپه های جنوب روستا، در محل حاضر و اقدام به مهار آتش نمودند.

لازم می دانیم از این عزیزان به پاس، حفاظت از محیط زیست، قدردانی نماییم.

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 1

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۱

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 2

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۲

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 3

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۳

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 4

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۴

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 5

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۵

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 6

مهار آتش سوزی در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۶