مسابقات دو میدانی استقامت در دو رده سنی «زیر ۱۵ سال» و «آزاد» روز پنجشنبه ساعت ۱۳ از روستای رشتقون تا پایگاه شهید زینلی با معرفی نفرات برگزیده زیر برگزار شد این مسابقات علیرغم اطلاع رسانی انجام شده در بین روستاهای دهستان اقبال شرقی با استقبال خوبی از سوی ورزشکاران سایر روستاها روبرو نشد و بیشتر شرکت کنندگان از روستای رزجرد بوده و مقام های اول تا سوم هر دو رده را نیز ورزشکاران رزجرد به دست آوردند.

دوی استقامت رده سنی زیر ۱۵ سال

مقام اول: محمد اکبرشاهی (ابراهیم صمد)
مقام دوم: علیرضا گالش آتانی (نریمان)
مقام سوم: امیر محمد اکبرشاهی (ابوالفضل حسن)

دوی استقامت رده سنی آزاد

مقام اول: بهرام سیمیاری
مقام دوم: محمدجواد امیراحمدی (خلیل)
مقام سوم: حسین اکبرشاهی (ابراهیم امان)