بعد از خیابان معراج، عملیات آسفالت ریزی خیابان دانش نیز به پایان رسید. و همچنین عملیات قیر ریزی بخشی از خیابان کوه دشت و خیابان امام حسن مجتبی (ع) نیز انجام شد.

تصاویر زیر را دهیار محترم، جناب آقای فتح الهی ارسال نموده اند.

جا دارد از ایشان و اعضای محترم شورای اسلامی روستا، قدردانی نموده، و امیدواریم در جهت آبادانی روستا همواره، موفق باشند.