در فاصله کمتر از چهار روز مراتع روستای رزجرد بار دیگر، دیروز ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۵ در ساعت ۴ بعد از ظهر، دچار آتش سوزی شد.

این بار نیز به همت دهیار و تعدادی از اهالی (اکثراً دامداران فعال) این آتش سوزی مهار شد.

ضمن سپاس و قدردانی از این عزیزان، از مسئولین خواهشمندیم چاره ای برای این معضل بیاندیشند.

مهار آتش سوزی 12 مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 1

مهار آتش سوزی ۱۲ مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۱

مهار آتش سوزی 12 مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 2

مهار آتش سوزی ۱۲ مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۲

مهار آتش سوزی 12 مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 3

مهار آتش سوزی ۱۲ مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۳

مهار آتش سوزی 12 مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 4

مهار آتش سوزی ۱۲ مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۴

مهار آتش سوزی 12 مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس 5

مهار آتش سوزی ۱۲ مرداد ماه در مراتع روستای رزجرد توسط اهالی، عکس ۵