عکس ها توسط آقای محمد اسدی (حسن) ارسال شده است که از ایشان سپاسگزاریم.

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد - تصویر 1

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد – تصویر ۱

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد - تصویر 2

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد – تصویر ۲

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد - تصویر 3

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد – تصویر ۳

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد - تصویر 4

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد – تصویر ۴

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد - تصویر 5

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد – تصویر ۵

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد - تصویر 6

آسفالت ریزی خیابان بابایی (بهداری) رزجرد – تصویر ۶