بعد از خیابان های معراج، دانش و امام حسن مجتبی (ع)، عملیات آسفالت ریزی خیابان کودشت نیز به پایان رسید.

تصاویر زیر را دهیار محترم، جناب آقای فتح الهی ارسال نموده اند.

جا دارد از ایشان و اعضای محترم شورای اسلامی روستا، قدردانی نموده، و امیدواریم در جهت آبادانی روستا همواره، موفق باشند.

آسفالت ریزی خیابان کودشت رزجرد - تصویر 1

آسفالت ریزی خیابان کودشت رزجرد – تصویر ۱

آسفالت ریزی خیابان کودشت رزجرد - تصویر 3

آسفالت ریزی خیابان کودشت رزجرد – تصویر ۳

آسفالت ریزی خیابان کودشت رزجرد - تصویر 2

آسفالت ریزی خیابان کودشت رزجرد – تصویر ۲