دهیاری روستا در راستای طرح هادی روستا در اقدامی قابل توجه، کوچه های روستا را سنگفرش می کند. کوچه های اصلی روستا به طور کامل و کوچه های فرعی تا ۱۵ متر از کوچه اصلی در این طرح سنگفرش می شوند.

کوچه مسجد (خیابان ولی عصر)

کوچه مسجد (خیابان ولی عصر)