از آقای سید رضا حسینی (حبیب اله) به خاطر ارسال عکس ها سپاس گزاریم